การประชุมคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-010 บ้านฟ้าลงมัน,บ้านโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8,9

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-010 บ้านฟ้าลงมัน,บ้านโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8,9 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 6/2565 จากทั้งภาคประชาชนและ ภาครัฐ ในการพิจารณาคุณสใบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอพร้อมทั้งคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน อย่างโปร่งใสและและตรวจสอบได้

เอกสารแนบ