การประชุมคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.91-009 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 995 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 3,482.50 ตารางเมตรณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 6/2565 จากทั้งภาคประชาชนและ ภาครัฐ ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอพร้อมทั้งคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน อย่างโปร่งใสและและตรวจสอบได้

เอกสารแนบ