โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางภาขวัญ เชิงคีรี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในการประชุมผู้บริหารและพนักงานประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น