กิจกรรมของอบต.

พิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 09.00น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับครอบครัวนางเอมอร ทัดศรี ราษฎรใ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้พิการให้ม ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุร ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวพระราชดำริเศาษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ ศุนย์การเรียนรู ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมผู้สูงวัยร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้สูงวัยร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่ว ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีว ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวินิตศ ...
อ่านเพิ่มเติม

รับมอบเกียรติบัตร ทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ตำบลโพธิ์เก้าต้น ในระดับทองแดง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตร ทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ตำบลโพธิ์เก้าต้น ในระดับทองแดง จากสำนักงานป้องกันควบคุมโ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีกา ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีการรับมอบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จาก Rotary International และสโมสรโรตารี่ลพบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการรับมอบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จาก Rotary International และสโมสรโรตารี่ลพบุรี โดยความร่วมมือระห ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการดำเน ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลขึ้น โดยในการดำเนินการนี้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการขยะของจังหวัดลพบุรี ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ดำเนินการทุกฝ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โพธิ์เก้าต้น จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยทางสังคม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประกอบกับเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดกิจกรรมตอนปิดภาคเรียนให้แก่ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอบต.โพธิ์เก้าต้น ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมรณรงค์ขับข ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมและรณงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในตำบลโพธิ์เก้าต้นนำสุนัขและแมวในครอบครองมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้า ...
อ่านเพิ่มเติม

รับมอบประกาศนียบัตร “หมู่บ้านชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ร้อยตรีสุวรรณ์ พังพิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบประกาศนียบัตร “หมู่บ้านชุมชนสะอาด ...
อ่านเพิ่มเติม