กิจกรรมของอบต.

โครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีกา ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีการรับมอบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จาก Rotary International และสโมสรโรตารี่ลพบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการรับมอบระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จาก Rotary International และสโมสรโรตารี่ลพบุรี โดยความร่วมมือระห ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการดำเน ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลขึ้น โดยในการดำเนินการนี้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการขยะของจังหวัดลพบุรี ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ดำเนินการทุกฝ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โพธิ์เก้าต้น จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยทางสังคม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประกอบกับเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดกิจกรรมตอนปิดภาคเรียนให้แก่ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอบต.โพธิ์เก้าต้น ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมรณรงค์ขับข ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมและรณงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในตำบลโพธิ์เก้าต้นนำสุนัขและแมวในครอบครองมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้า ...
อ่านเพิ่มเติม

รับมอบประกาศนียบัตร “หมู่บ้านชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ร้อยตรีสุวรรณ์ พังพิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบประกาศนียบัตร “หมู่บ้านชุมชนสะอาด ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นำโดยนายบุญไทย พุทธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและประชาชน ตำบล ...
อ่านเพิ่มเติม

ปลูกต้นดาวเรืองประดับไว้บริเวณหน่วยงานเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและรำลึก

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในงานพระราชพิธีถวายพระเพล ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ หมู่ที่ 7

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.60 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นำโดยนางสาวยุภา ผลเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น หัวหน้าส่วนราชการ ได้เ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้น

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้นขึ้น โดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคในวัยสูงอายุ หล ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ ศาลา SML (เอสเอ็มแอล) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชน ...
อ่านเพิ่มเติม

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเคมีตามแหล่งชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ในตำบลโพธิ์เก้าต้นเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ ...
อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพธิ์เก้าต้น

เมื่อวันนี้ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศและประเมินศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อนำข ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพภายในชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรร่วมกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของเกษตรกรและครัวเรือน ตามแนวปรัชญาเศร ...
อ่านเพิ่มเติม