โครงการเฝ้าระวังการบริโคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ประจำปี ๒๕๕๙

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายที่จะมุ่งสร้างหลักประกัน และความมั่นคงในการมีสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน มุ่งเน้นในการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตัวเอง ดังนั้น ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดจนห่วงใยผู้บริโภค ซึ่งอาจบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด และปนเปื้อนสารพิษดังกล่าวที่อาจเป็นอันตรายโดยความไม่รู้ไม่เข้าใจ จึงได้จัดโครงการเฝ้าระวังการบริโคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและโรคภัยไข่เจ็บอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยของประชาชน