กิจกรรมอบต

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียนปี 2560

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียน ประจำปี2560 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อให้เยาวชนในตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ศึกษาเรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างในระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี น.ส.รุจิรา ดวงพัสตรา และน.ส.สุภาวดี บุญสุข จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม