กิจกรรมอบต

งานประเพณีวันสงกรานต์ ปี2560

เมื่อวันนี้ 12 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยจัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการแข่งขันเกม การละเล่นสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว โดยวัตถประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่ตลอดไปในสังคม