โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้พิการให้มีอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ โดยวิทยากร นางสาวณัฐชยาน์ จันทร์รัตน์แสงสี ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแจ๋วหนองม่วง ได้บรรยายให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และรสาธิตการผลิตพวงกุญแจดอกไม้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆจากหลอดพลาสติก