กิจกรรมอบต

โครงการอบรมผู้สูงวัยร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้สูงวัยร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ