โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพื่อฝึกอบรมการให้ความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และให้มีความพัฒนาประสิทธิภาพ ความรู้การทำงานการบริหาร ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นหลักสำคัญในการบริหารการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2562 ณ เกาะกอหญ้า รีสอร์ท กาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี