โครงการอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นและประชาชนให้มีความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จัดโครงการอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นละประชาชนให้มีความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ตลอดจนประชาชนในตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้เข้ารับการอบรมหลักการและแนวคิด พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ และอบรมสิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรี นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางราชการ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐได้อีกด้วย