โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กรุ่นใหม่ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กรุ่นใหม่ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้องและตระหนักในบทบาทและคุณค่าของการอยู่ในสังคม และให้ความรู้ ทักษะ วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีคุณ ปุญญพัฒน์ ศรีภควดีปัทมา ครูการศึกษานอกโรงเรียน ตำบลยางราก เป็นวิทยากร