กิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยทางสังคม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประกอบกับเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดกิจกรรมตอนปิดภาคเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนสามารถประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องและใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยมี ด.ต. ประทีป ยืนยง ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรท่าหิน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรม