กิจกรรมอบต

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โพธิ์เก้าต้น จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลโพธิ์เก้าต้น ตลอดจนให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อไป โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี มาให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออก แนวทางป้องกันและควบคุมโรค เทคนิคการใช้งาน ดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้