โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (22 ตุลาคม 2562 ) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และรับทราบสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีนายปิติ ภูมิวัฒนะ ทนายความจากสำนักงานกฏหมายปิติ ภูมิวัฒนะ ในการอบรมมีการบรรยายในหัวข้อเรื่องกฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้เข้ารับการอบรม