กิจกรรมอบต

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งโรคไข้เลือดออกและการระบาดของโรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนที่ต้องรีบป้องกันและแก้ไข เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มสูงขึ้น จากรายงานระบาดวิทยา ยุงลายสามารถแพร่พันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นทุกๆปี และในปีนี้เกิดการระบาดหนักเป็นปัญหาในระดับประเทศ และในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการแพร่ระบาดและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน โดยว่าที่ร้อยตรี นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธี