กิจกรรมอบต

กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลโพธิ์เก้าต้น จัดโครงการอบรมหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล 5 (กิจกรรมอบรมคุณธรรม และจริยธรรม) ณ วัดสำราญ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน โดยว่าที่ที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน ให้ใช้ถือปฏิบัติในการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล