กิจกรรมอบต

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณคลองยายศรี หมู่ที่ 7

วันนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณคลองยายศรี หมู่ที่ 7 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จากทั้งภาคประชาชนและ ภาครัฐเพื่อเป็นไปด้วยความโปร่งใส