การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำเดิมถึงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 8

วันนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำเดิมถึงวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ 8 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จากทั้งภาคประชาชนและ ภาครัฐเพื่อเป็นไปด้วยความโปร่งใส