โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จีดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น