โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น