โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต.โพธิ์เก้าต้น ปี 2562

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในการประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือน สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มอบเประกาศนียบัตรแก่ นายฟ้ารุ่ง หมวดก๋อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ว่าเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562