โครงการอบรมหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำโครงการอบรมหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล 5  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ณ วัดสำราญ ตำบลโพธิ์เก้าต้น