โครงการอบรมหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล 5 (กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคืการบริหารส่ว นตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จจัดโครงการอบรมหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล 5 (กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 561 ณ วัดสำราญ ตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ในองค์กร มีคุณธรรม จริยธรรม โดยดาร คิดดี พูดดี ทำดี