โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการรอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นเพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ผ่านกิจกรรมส่งเสริมอาชีพทำน้ำยาล้างทำความสะอาดผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ จาก นางสมร ไสวพิมพ์ทอง ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น