กิจกรรมอบต

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายเบื้องต้นและสร้างองค์ความรู้ในการใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ  2564 ขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นอย่างดีและได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเอกรัฐ ศรศักดา   นิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้