โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี (การทำเค้กกล้วยหอม) ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มสตรี ในตำบลโพธิ์เก้าต้น ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี (การทำเค้กกล้วยหอม) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางทิพวรรณ เมฆา ประธานอสม.ตำบลโพธิ์เก้าต้น ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ให้แก่กลุ่มสตรี นำไปเป็นแนวในการประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่กลุ่มสตรีต่อไป