กิจกรรมอบต

โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้สารชีวภาพ ในการทำการเกษตรให้มากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีจากการบริโภคพืชผัก ผลไม้ ที่ปราศจากสารเคมีตกค้าง    องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่จะกระทบตามมา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างจิตสำนึก และสร้างความเข้าใจ ให้แก่เกษตรกรให้รู้จักสารชีวภาพ ทดแทนสารเคมีและเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้นจาการบริโภคพืชผักปลอดภัย สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรคือคุณ ทิพวรรณ เมฆษ เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นวิทยากรในการบรรยาย