โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการฝึกอบรม ซึ่งได้ความอนุเคาระห์วิทยากร นายชัยชาญ ยิ้มแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน จากเทศบาลตำบลท่าศาลา  เพื่อเป็นการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการอบรมดับเพลิง และซ้อมหนีไฟ เพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยเหลือตนเอง และคนรอบข้างได้ในยามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้