โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องระเบียบวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องระเบียบวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น