กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์จากเห็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์จากเห็ด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลโพธิ์เก้าต้น