โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชและศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชและศัตรูพืช   อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอีกด้วย  โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรียารัฐ ภูสุวรรณ เกษตรตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม