วันท้องถิ่นไทยปี 2565

18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  โดยนางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พร้อมด้วยรองนายกอบต.ฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง อบต.โพธิ์เก้าต้น ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยเก็บผักตบชวาบริเวณหนองฟ้าลงมัน  และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบหนองฟ้าลงมัน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2445 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน