วันท้องถิ่นไทย ปี 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเก็บผักตบชวาบริเวณ หนองฟ้าลงมัน หมู่ที่ 8