กิจกรรมอบต

โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงลิเก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจัดโครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงลิเก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนมีสำนึกรักในศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงลิเก สืบทอดอัตลักษณ์ของตำบลโพธิ์เก้าต้น  โดย นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ  โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น