กิจกรรมอบต

โครงการจัดงานทำดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใสให้แม่น้ำลำคลอง ประจำปี 2565  

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีการจัดโครงการจัดงานทำดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใสให้แม่น้ำลำคลอง ประจำปี 2565  ขึ้น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565  ณ บริเวณคลองตาปิ่น หมู่ที่ 10และ หมู่ที่ 11  โดยความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แหล่งน้ำเกิดการตื้นเขิน หรือกีดขวางทางน้ำไหลจากปัญหาการแพร่ระบาดของผักตบชวารวมทั้งวัชพืชต่าง ๆ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน บำรุงรักษาความสะอาด แม่น้ำ ลำคลอง ช่วยลดปัญหาการอุดตันทางระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และเกิดการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลโพธิ์เก้าต้น ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน