กิจกรรมอบต

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ ศาลา SML (เอสเอ็มแอล) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี และลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน