กิจกรรมอบต

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้น

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์เก้าต้นขึ้น โดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคในวัยสูงอายุ หลังจากนั้นมีกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ (ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ั) โดยได้รับเกียรติจาก นางสมร ไสวพิมพ์ทอง อสม.หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นวิทยากรบรรยายและสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์