โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพภายในชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรร่วมกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของเกษตรกรและครัวเรือน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สวนเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ของว่าที่ ร.ต.สมชาย ม่วงลอง ภายในโครงการได้มีการอบรมให้ความรู้ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เรียนรู้การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย การทำฮอร์โมนไข่เร่งดอกผล การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์รูปแบบต่างๆอีกด้วย