ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพธิ์เก้าต้น

เมื่อวันนี้ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศและประเมินศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อนำข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของศูนย์และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน