ตลาดนัดขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดกิจกรรตลาดนัดขยะขึ้นเป็นประจำทุกๆเดือน ซึ่งจะมีการสัญจรหมุนเวียนไปตามแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้านภายในตำบลโพธิ์เก้าต้นเพื่อเปลี่ยนของเหลือใช้ให้เป็นเงิน โดยในวันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 ได้จัดตลาดนัดขยะที่วัดสำราญ หมู่ที่ 3 และ ศาลา SML หมู่ที่ 7 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00น. โดยมีบริการรับซื้อของเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าทุกชนิด รับแลกเปลี่ยนขยะอันตราย ให้ราคายุติธรรม มาบริการแก่ประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ มีความตื่นตัวในการร่วมกันจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้ เช่น แยกขยะรีไซเคิลได้แก่ แก้ว กระดาษ ขวด พลาสติก ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่าง

%d bloggers like this: