พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเคมีตามแหล่งชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ในตำบลโพธิ์เก้าต้นเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบทสำหรับใส่ในภาชนะเก็บกักน้ำ เพื่อเป็นการตัดการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก