กิจกรรมอบต

อบรมเชิงปฏิบัติการ”ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก”

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใต้โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกให้แก่ชาวตำบลโพธิ์เก้าต้น ให้รู้จักวิธีป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น