ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรั้ว-ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรั้ว-ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามรูปแบ ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2561

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เสร็จเรียบร้อย เอกสารแนบ ผลการดำเนิ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเวริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12 ตามรูปแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01 และรายละเอียดเฉพาะแห่งขององ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 27 เมตร ยาว 45 เมตร บริเวณลานกีฬากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดล ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 โดยอำนาจพิจารณาอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อนุมัติเมื่อวันที่ 29 มิถุ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  จำนวน 1 เส้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “หนูน้อยเสียงทอง”

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนเยาวชนประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “หนูน้อยเสียงทอง” ในเทศกาลงานกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 8 ก.ค.2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองล ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่2/2561และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2561 ประจำปีงบประมาณ2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่2/2561และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 5 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งการดำเนินงานโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัด ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมบริจาคห่วงหรือชิ้นส่วนอลูมิเนียม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค ห่วงหรือชิ้นส่วนอลูมิเนียม อาทิ ห่วงจากฝาน้ำดื่ม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว ห่วงจากกระป๋องเครื่องดื่ม กระป๋องน้ำอัดลม เศษอะลูมิเนียมจากข้อต่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการยื่นเอกสารเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ตืกคอนกรีตสายแยก ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่3-4

ตามที่อบต.โพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ตืกคอนกรีตสายแยก ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่3-4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ 2561

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 4/2561ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นที่เรียบร้อยแมื่อวันที่ 19 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศแนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงประกาศแนวทางและวิธีการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำรภาษี ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ไปชำระภาษี ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.- 30 ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...