ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านอัยการมานะพันธ์ หมู่ที่5

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก สายซอยบ้านอัยการมานะพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีราคากลาง 268,0 ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำรภาษี ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ไปชำระภาษี ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.- 30 ...
อ่านเพิ่มเติม

ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 12/2560

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2560 ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ชั้นที่ 2 โดยมีระเบียบและวาระการประช ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม”โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก”

ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอบต.โพธิ์เก้าต้น ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก มีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้ ประพฤติตนเป็น ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561

ประกาศให้เจ้าของที่ดินแบบยื่นแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ ประกาศภาษีบำรุงท้องที่ (36 kB)Facebo ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561

ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ..2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการเสียภาษีป้ายประจำปี 2561

ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียดประกาศต ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วตำบลโพธิ์เก้าต้น กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น Fa ...
อ่านเพิ่มเติม

ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 11/2560

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2560 ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีระเบียบและวาระกา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ครั้งที่1/2561 และโอนงบประมาณายจ่าย ครั้งที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยอำนาจพิจารณาอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2561

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าววสารให้ประชาชนได้รับทราบรับรู้ข้อควรปฏิบัติ ในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการและสถานที่ดำเนินการตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ เอกสารแนบ กำหนดการยื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการตลาดประชารัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจหาแหล่งจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นตลาดทางเลือก ตลาดของประชาชน ตลาดแห่งอาชีพ ตลาดแห่งโอกาส สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ได้ตั้งแต่ว ...
อ่านเพิ่มเติม

งานเดินวิ่งสันเขื่อน เยือนทุ่งทานตะวัน(ครั้งที่1)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนประชาชนและบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรม “งานเดินวิ่งสันเขื่อน เยือนทุ่งทานตะวัน(ครั้งที่1)” บรรยากาศดี ได้สุขภาพ ได้บุญได้กุศล รายได้เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายงานผลงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.phokaoton.go.t ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารแนบ ประกา ...
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้วนั้น บัดนี้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน  2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ เอกสารแน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่1 ถึง หมู่ที่13

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 13  ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 175,000 บาท ตามราย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองตาปิ่นฝั่งซ้าย หมู่ที่12

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวลูกรัง สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 200,000 บา ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...