ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งงทีี 12 โดยอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อนุมัติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 รายละเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 11 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เอกสารแนบ ประกาศการโอนเงินงบประมาณรา ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนนำสุนัข แมว รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนท่านเจ้าของสุนัข แมว รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ระหว่างวันที่ 12-20 กันยายน 2561 ณ สถานที่ต่อไปนี้ FacebookTwitterGoogle PlusLine ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เอกสารแนบ ประกาศใช้ข ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงการ ของห้างหุ้นส่วงนจำกัด ขุนเดชลพบุรี เอกสารแนบ CCF ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรั้ว-ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรั้ว-ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามรูปแบ ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2561

ด้วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เสร็จเรียบร้อย เอกสารแนบ ผลการดำเนิ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเวริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดธรรมมิกาวาส หมู่ที่ 12 ตามรูปแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01 และรายละเอียดเฉพาะแห่งขององ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 27 เมตร ยาว 45 เมตร บริเวณลานกีฬากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดล ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 โดยอำนาจพิจารณาอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อนุมัติเมื่อวันที่ 29 มิถุ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น หมู่ที่ 11

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  จำนวน 1 เส้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “หนูน้อยเสียงทอง”

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนเยาวชนประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “หนูน้อยเสียงทอง” ในเทศกาลงานกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 8 ก.ค.2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองล ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่2/2561และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2561 ประจำปีงบประมาณ2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่2/2561และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 5 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งการดำเนินงานโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัด ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมบริจาคห่วงหรือชิ้นส่วนอลูมิเนียม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค ห่วงหรือชิ้นส่วนอลูมิเนียม อาทิ ห่วงจากฝาน้ำดื่ม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว ห่วงจากกระป๋องเครื่องดื่ม กระป๋องน้ำอัดลม เศษอะลูมิเนียมจากข้อต่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...