ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 11 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้