ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำครูและผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์เก้าต้น หมู่ที่8

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำครูและผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 536/2559 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลดนัย เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 26 กันยายน 2560 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ใน วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว