ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ