ประกาศรายงานผลงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.phokaoton.go.th ที่หัวข้อ รายงานทางการเงิน หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารอบต.โพธิ์เก้าต้น