ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จะทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ถ้าหากประชาชนผู้ใดสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ตาม วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน