ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560และสมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยแรก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้กำหนดสมัยประชุมสถา สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยสามัญปีะจำปี 2561 สมัยแรก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้